มีมลพิษจากการแพร่กระจายของเกลือที่เกิดจากการทำนากุ้ง
ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

Advertisements